prof. Elżbieta Kryńska Kierownik Katedry kierownik katedry

Stanowisko: kierownik katedry
Pokój: B-302
Telefon: 426355141
Email: ekryn@uni.lodz.pl
Stopień naukowy: profesor zwyczajny

Informacje wykładowcy

Brak informacji .

Zainteresowania naukowo-badawcze:
 • Zainteresowania naukowe prof. E. Kryńskiej koncentrują się w dwóch nurtach badawczych: funkcjonowania rynku pracy i polityki rynku pracy (pojęcia, metodologia badań, instrumenty przeciwdziałanie nierównowadze, działanie publicznych służb zatrudnienia) oraz polityki ekonomicznej w gospodarce rynkowej (cele, narzędzia, metody).
 • Prof. E. Kryńska kieruje wieloma krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Jest również krajowym i międzynarodowym ekspertem w dziedzinie polityki społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rynku pracy. Prace eksperckie prowadziła dla (między innymi) Komisji Europejskiej, Sejmu i Senatu RP, Rządu RP, Narodowego Banku Polskiego, organizacji pracodawców)
 • Prof. E. Kryńska zajmuje się również dydaktyką – prowadzi wykłady i seminaria dla studentów studiów ekonomicznych – jednolitych magisterskich, I i II stopnia, doktorskich oraz podyplomowych. Pod Jej kierunkiem napisało prace ok. 450 magistrów i licencjatów oraz 6 doktorów nauk ekonomicznych.

Ważniejsze informacje i dorobek naukowy:
 •  Obszerny dorobek badawczy prof. E. Kryńskiej przedstawiany był na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, sformułowany w postaci ekspertyz oraz opublikowany w artykułach naukowych i monografiach. Publikacje to ok. 200 artykułów naukowych, 7 monografii, oraz 29 współautorstw i redakcji monografii.

Publikacje:

Monografie (wybór 1996-2009):

 1. Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 240
 2. Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ekspertyzy i Informacje, Zeszyt 3/97, Warszawa 1997, s. 70
 3. (współaut. - 1/3) Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Zeszyt nr 12, Warszawa 1998, s. 172
 4. (współaut. - 1/3) Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998, s. 259
 5. Socjalne skutki zmian w zatrudnieniu i dochodach z pracy w okresie przebudowy, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 1999, s. 57
 6. (współaut-1/3) Młodzież na rynku pracy województwa łódzkiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999, s. 100
 7. (redakcja) Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, IPiSS, Warszawa 1999, s. 252
 8. Aktywizacja działalności pozarolniczej na terenach wiejskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999, s. 49
 9. (redakcja) Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000, s. 266
 10. (redakcja) Polskie specjalne strefy ekonomiczne – zamierzenia i efekty, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000, s. 186
 11. (redakcja) Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001, s. 146
 12. (wpółaut.- 1/3) Wpływ wewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych na rynek pracy w Polsce i ich konsekwencje dla procesu integracji, Opracowania PCZ, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001, s. 106
 13. Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001, s. 182
 14. (wpółaut-1/3) Wpływ Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rynki pracy, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2002, s. 104
 15. (redakcja) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003, s. 263
 16. (redakcja) Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 110
 17. (rededakcja) Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s. 240Tom I Syntezy ekspertyz, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s.265
 18. (redakcja) Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA –ZATRUDNIENIE-SZKOLENIE        Studia i Materiały
 19. (redakcja) Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA –ZATRUDNIENIE-SZKOLENIETom II Syntezy wyników badań i rekomendacje, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s.237        Studia i Materiały 
 20. (redakcja) Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH W POLSCE, Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty wykorzystania kompetencji ICT, Studia i Materiały Tom I, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s.236
 21. (redakcja) Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH W POLSCE Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach – przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych, Studia i Materiały Tom II, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s. 430
 22. (redakcja) Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH W POLSCE, Edukacja informatyczna – sposób na rozwiązanie problemu deficytu umiejętności ICT pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Studia i Materiały Tom III, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s. 216
 23. (redakcja) Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego i rynku pracy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 207, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 135
 24. (redakcja) Kształcenie ustawiczne pracowników. Wyniki badań w polskich podmiotach gospodarczych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008, s. 192
 25. (redakcja) Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 702
 26. Rekomendacje dotyczące regulacji rynku pracy, Piątek Trzynastego, Łódź 2008, s. 51
 27. Rekomendacje dotyczące zmian prawnych zwiększających elastyczność rynku pracy, Piątek Trzynastego, Łódź 2008, s. 68
 28. Rekomendacje dotyczące rynku pracy, Księzy Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2009, s. 67
 29. (redakcja) Flexicurity w Polsce - diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009, s. 241

Artykuły naukowe:

Artykuły naukowe (wybór 2003-2009)

 1. Rynki pracy wielkich miast w Polsce (w:) E. Kwiatkowski, T. Tokarski (red.) Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujuęcie teoretyczne i empiryczne, Wtdawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż 2003, s. 211-230
 2. Aktywizacja zawodowa poprzez niestandardowe formy zatrudnienia (w:) Z. Strzelecki (red.) Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, Rządowa Rada Ludnościowa Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003, s. 189-198
 3. Deregulacja a segmentacja rynku pracy (w:) K. W. Frieske (red.) Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003, s. 93-104
 4. Elastyczność polskiego rynku pracy (w:) B. Balcerzak-Paradowska (red.) Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003, s. 77-93
 5. Globalizacja a rynek pracy (w:) Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 90-102
 6. Polskie przygotowania do wdrażania Europejskiej Strategii Zatrudnienia (w:) K. Wilk, M. Łyszczak (red.) Gospodarka – przestrzeń – rozwój, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 20-31
 7. Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: w kierunku równowagi na rynku pracy (w:) M. Rymsza (red.) Reformy społeczne. Bilans dekady, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 13-50
 8. Państwo na rynkach pracy zintegrowanej Europy (w:) M. Klamut (red.) Proces globalizacji gospodarki – udział krajów w jej korzyściach i kosztach. Wyzwania dla polityki gospodarczej i społecznej państwa, Prace Naukowe Nr 1024 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 188-202
 9. The Role of EU Employment Policies In Preventing Social Exclusion in: E. Rokicka, P. Starosta (ed.)  Social Mobility and Exclusion, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 87-104
 10. Zapotrzebowanie na pracę w warunkach globalizacji, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje Nr 7/2004, s. 173-179
 11. Wspólnotowe ramy instytucjonalne działań na polskim rynku pracy w: A Pocztowski (red.) Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 30-46
 12. Rol gosudarstwa na rynkach truda w stranach Jewropiejskiewo sajuza, Biełoruskij Ekonomikczeskij Żurnal 2005, Nr 2, s. 108-117
 13. Atypical Employment in Poland. Opportunities and Barriers to its Use w: R. Tésits, J. Tóth, J. Vonyó (ed.) Atypical Forms of Employment Expansion – Experience of the Visegrád Countries, Doctoral School of Earth Sciences, Baranya Count Labour Centre, Pécs 2005, s. 43-58
 14. Critical Assessment of the Labour Force Evolution In Europe, w: Konferencja „Perspektywy demograficzne Europy”, Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych, IOM – Międzynarodowa Organizacja Do Spraw Migracji, Warszawa 2005, s. 1-32
 15. (ed.) Demographic Aspects of the Polish Labour Market, Polish Population Review 2005 No. 26, s. 180
 16. Preventing negative effects of the expected demographic changes in the polish labour market, w: E. Kryńska (ed.) Demographic Aspects of the Polish Labour Market, Polish Population Review 2005 No. 26, s. 11-28
 17. Wysoki poziom zatrudnienia – cel polityki społecznej i polityki gospodarczej, Problemy Polityki Społecznej 2005 Nr 8, s. 200-205
 18. Europejska Strategia Zatrudnienia wobec zróżnicowań regionalnych w: R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.) Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok-Warszawa 2006, s. 19-30
 19. Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, Polityka Społeczna 2006 nr 9, s.1-6
 20. Poland – Youth employment in Poland in: European Employment Observatory Review: Autumn 2005, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Communities 2006, s. 114-122
 21. Poland – Retaining older workers in employment in Poland, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European Communities 2006, s. 88-91
 22. Poland, w: Two years of the renewed Lisbon process: did the European Employment Strategy (EES) gain or not?, European Employment Observatory, Spring Review 2007
 23. Elastyczność zatrudnienia na polskim rynku pracy, Polityka Społeczna 2007 Nr 11/12, s. 1-8
 24. Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity? Monitor Prawa Pracy 2007 Nr 7, s. 340-345
 25. Flexibility of employment on the polish labour market w: H. Strzemińska (ed.) Working time and its organization in new member states of EU, economic, legal and social aspects, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008, s. 73-86
 26. Młodzi ludzie a rynek pracy i edukacja w: E. Sulima red. Rynek pracy a edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 22-37
 27. Rynki pracy a zagospodarowanie przestrzenne kraju w perspektywie roku 2030 w: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber red., Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom IV, Ministerstwo Rozwoju regionalnego, Warszawa 2008, s. 309-364
 28. Powiatowa perspektywa polityki rynku pracy, Polityka Społeczna 2009 Nr 11-12, s. 27-31